หน้าหลัก

 International Conference, Pathumthani University 2021

8th National and International Conference 2021

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งก่อให้เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิถีในการดำรงชีวิตของประชากรทั่วโลกอย่างไม่คาดคิดมาก่อน

ประกาศรายชื่อและผลงานที่ได้รับการนำเสนอ
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564


ผลงานระดับชาติ (ภาษาไทย)

อัตราค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงาน
แบบบรรยาย : 2,500 บาท
แบบโปสเตอร์ : 3,000 บาท
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564

ผู้เข้าร่วมประชุม : 1,000 บาท
ตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2564ผลงานระดับนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ)

อัตราค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงาน
แบบบรรยาย : 175 USD (THB 6,000)
แบบโปสเตอร์ : 215 USD (THB 7,000)
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564

ผู้เข้าร่วมประชุม : USD 45 (THB 1,500)
ตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2564


1. กรณีผู้นำเสนอขอยกเลิกการนำเสนอ หรือไม่มานำเสนอผลงาน จะต้องชำระค่าลงทะเบียนตามอัตราค่าลงทะเบียนปกติ
2. นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนตามอัตราปกติ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

กำหนดการสำคัญ

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564

 • รับสมัครและลงทะเบียน ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
 • ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 3 วันนับจากวันที่ส่งบทความวิจัย

ตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2564

 • รับสมัครและลงทะเบียน ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม
 • ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 3 วันนับจากวันที่ลงทะเบียน

10 เมษายน 2564

 • Peer Reviewer พิจารณาบทความแล้วเสร็จ

11 เมษายน 2564

 • ประกาศรายชื่อและผลงานที่ได้รับการนำเสนอและจัดส่งหนังสือตอบรับแล้วเสร็จ

24 เมษายน 2564

 • วันงานประชุมวิชาการ

การจัดส่งผลงานระดับชาติ

 • จัดส่งทาง Line ได้ที่ ID 0865190850
 • จัดส่งทางระดับชาติ E-mail ได้ที่ [email protected]
 • จัดส่งทาง Online ได้ที่ website ประชุมวิชาการ ม.ปทุมธานี
 • จัดส่งด้วยตนเองได้ที่  ดร.สุกัญญา หมู่เย็น  โทร.086-519-0850
  ห้อง 1101 ชั้น 1 อาคาร  อุบลรัตนราชกัญญา ม.ปทุมธานี หรือ
 • จัดส่งทางไปรษณีย์มายัง ดร.สุกัญญา หมู่เย็น (proceeding 2021) มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
01.

จัดเตรียมบทความ และจัดทำบทความ

การจัดเตรียมบทความ และจัดทำบทความให้อยู่ในรูปแบบของที่ประชุมกำหนด

02.

ลงทะเบียน และอัพโหลดบทความ พร้อมแนบฟอร์ม

งานประชุมจะพิจารณาส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเฉพาะผลงานที่ได้ชำระเงินแล้วเท่านั้น

03.

ชำระเงิน หลังจากส่งบทความ

เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

กลุ่มสาขาที่รับพิจารณา

 • สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี