รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 เรื่อง “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่” โดยมหาวิทยาลัยปทุมธานี และภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี