เกี่ยวกับประชุม

International Conference, Pathumthani University 2021

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ซึ่งก่อให้เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิถีในการดำรงชีวิตของประชากรทั่วโลกอย่างไม่คาดคิดมาก่อน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและยากที่จะคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรต่อไป ดังนั้น ในการรับมือกับความพลิกผันของยุคชีวิตวิถีใหม่นี้ ต้องอาศัยการวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ เพื่อทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของเราสอดคล้องไปกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

มหาวิทยาลัยปทุมธานีและภาคีเครือข่ายทางวิชาการ จึงได้จัดให้มี โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 ขึ้น ในหัวข้อ “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ และสังคม ในยุคชีวิตวิถีใหม่” (Economics and Social Survival in New Normal Era) โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ (Online) และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะนำไปสู่ทิศทางการพัฒนาการศึกษา การค้นคว้าวิจัย และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานไปสู่การสร้างนวัตกรรม รวมทั้งเป็นเวทีส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษา ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. สร้างเวทีวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานไปสู่การสร้างนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความพลิกผันของยุคชีวิตวิถีใหม่
 3. สร้างเครือข่ายการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ระหว่างนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

กลุ่มสาขาวิชาที่รับพิจารณา

ภาคีเครือข่ายทางวิชาการ ประกอบด้วย 16 หน่วยงาน ดังนี้

 1. University of Tasmania, Australia
 2. Embassy of The Republic of Indonesia, Indonesia
 3. Eastern Institute for Integrated Learning in Management, India
 4. University of Applied Science Europe, Germany
 5. Myanmar Creative Institute, Myanmar
 6. Faculty of Engineering of National University of Laos, Laos
 7. Cambrian Education Group, Bangladesh
 8. Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
 9. Consulate of the Republic of Moldova in the Kingdom of Thailand
 10. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ)
 12. มหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์
 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 14. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
 15. วิทยาลัยนครราชสีมา
 16. มหาวิทยาลัยปทุมธานี