Poster – สาขามนุษย์และสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการนำเสนอ
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาตินานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564
วัน เสาร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564 (จัดในรูปแบบออนไลน์)
กลุ่มนนุษย์และสังคมศาสตร์(ระดับชาติ)

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการนำเสนอ
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาตินานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564
วัน เสาร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564 (จัดในรูปแบบออนไลน์)
กลุ่มนนุษย์และสังคมศาสตร์(ระดับนานาชาติ)