Poster – สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อและผลงานที่ได้รับการนำเสนอ
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564
ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 จัดในรูปแบบออนไลน์ (Online)
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี