กำหนดการ

International Conference, Pathumthani University 2021

กำหนดการสำคัญ

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564

รับสมัครและลงทะเบียน ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
*ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 3 วันนับจากวันที่ส่งบทความวิจัย

ตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2564

รับสมัครและลงทะเบียน ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม
*ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 3 วันนับจากวันที่ลงทะเบียน
เข้าร่วมงาน

10 เมษายน 2564

Peer Reviewer พิจารณาบทความแล้วเสร็จ

11 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อและผลงานที่ได้รับการนำเสนอ
และจัดส่งหนังสือตอบรับแล้วเสร็จ

24 เมษายน 2564

วันงานปชุมวิชากา

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

ผลงานของผู้นำเสนอจะได้รับการเผยแพร่ในวารสารสืบเนื่องจากการประชุม และได้รับไฟล์ผลงานฉบับเต็มแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบทความที่มีคุณภาพสูงจะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยปทุมธานี

กำหนดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ประจำ 2564

หัวข้อ การอยู่รอดของเศรษฐกิจ และสังคม ในยุคชีวิตวิถีใหม (Economics and Social survival in New Normal Era) ณ ห้องบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ ที่ 24 เมษายน 2564 จัดในรูปแบบออนไลน์ (Online)

 • 07.00 น.
  ลงทะเบียน และรับเอกสาร ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1
 • 08.30 น.
  ผู้มีเกียรติ ผู้นำเสนอผลงาน คณาจารย์ และนักศึกษา พร้อมกันบริเวณพิธี
 • 09.30 น.
  – ประธานในพิธี นายกสภา อธิการบดี ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ เดินทางถึงบริเวณพิธี
  – พิธีกรแนะนำผู้มีเกียรติในพิธี
  – รับชมการแสดง จากคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  – รับชมวีดีทัศน์ แนะนำมหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • 10.15 น.
  – ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  – ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ รองอธิการบดี กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ
 • 10.30 น.
  – นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี กล่าวเปิดการประชุม บรรยายพิเศษ และทำพิธีเปิดการประชุม
  – ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี มอบของที่ระลึกให้ประธานในพิธี
  และมอบประกาศเกียรติคุณ ให้คณะกรรมการภาคีเครือข่าย
  – ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ นายกสภา มหาวิทยาลัยปทุมธานี มอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้สนับสนุนโครงการ และมอบเกียรติบัตร ให้ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
 • 11.00 น.
  – รับฟังการบรรยายพิเศษจากภาคีเครือข่ายนานาชาติ
 • 12.00 น.
  – พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2
 • 12.30 น.
  รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.30 น.
  – การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย
 • 16.00 น.
  – พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ผู้นำเสนอผลงาน