Notice: Kirki_Field::set_output นั้นถูกเรียก อย่างไม่ถูกต้อง "output" invalid format in field hide_arrowdown_desktop. The "output" argument should be defined as an array of arrays. โปรดดู การแก้ข้อผิดพลาดในเวิร์ดเพรส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม! (ข้อความนี้ถูกเพิ่มมาในรุ่น 3.0.10.) in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-includes/functions.php on line 5311

Notice: Kirki_Field::set_output นั้นถูกเรียก อย่างไม่ถูกต้อง "output" invalid format in field hide_arrowdown_mobile. The "output" argument should be defined as an array of arrays. โปรดดู การแก้ข้อผิดพลาดในเวิร์ดเพรส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม! (ข้อความนี้ถูกเพิ่มมาในรุ่น 3.0.10.) in /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-includes/functions.php on line 5311
กำหนดการ | การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2564 - มหาวิทยาลัยปทุมธานี

กำหนดการ

Slider

กำหนดการสำคัญ

5 มกราคม 2564

วันสุดท้ายในการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม

10 มกราคม 2564

วันสุดท้ายในการส่งบทความฉบับแก้ไข

16 มกราคม 2564

วันประกาศการตอบรับบทความวิจัยฉบับเต็ม

31 มกราคม 2564

วันสุดท้ายในการลงทะเบียน

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

ผลงานของผู้นำเสนอจะได้รับการเผยแพร่ในวารสารสืบเนื่องจากการประชุม และได้รับไฟล์ผลงานฉบับเต็มแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบทความที่มีคุณภาพสูงจะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยปทุมธานี

กำหนดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ประจำ 2564

หัวข้อ การอยู่รอดของเศรษฐกิจ และสังคม ในยุคชีวิตวิถีใหม (Economics and Social survival in New Normal Era) ณ ห้องบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัย

วันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 3 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

 • 07.00 น.
  ลงทะเบียน และรับเอกสาร ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1
 • 08.30 น.
  ผู้มีเกียรติ ผู้นำเสนอผลงาน คณาจารย์ และนักศึกษา พร้อมกันบริเวณพิธี
 • 09.30 น.
  – ประธานในพิธี นายกสภา อธิการบดี ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ เดินทางถึงบริเวณพิธี
  – พิธีกรแนะนำผู้มีเกียรติในพิธี
  – รับชมการแสดง จากคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  – รับชมวีดีทัศน์ แนะนำมหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • 10.15 น.
  – ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  – ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ รองอธิการบดี กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ
 • 10.30 น.
  – นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี กล่าวเปิดการประชุม บรรยายพิเศษ และทำพิธีเปิดการประชุม
  – ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี มอบของที่ระลึกให้ประธานในพิธี
  และมอบประกาศเกียรติคุณ ให้คณะกรรมการภาคีเครือข่าย
  – ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ นายกสภา มหาวิทยาลัยปทุมธานี มอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้สนับสนุนโครงการ และมอบเกียรติบัตร ให้ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
 • 11.00 น.
  – รับฟังการบรรยายพิเศษจากภาคีเครือข่ายนานาชาติ
 • 12.00 น.
  – พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2
 • 12.30 น.
  รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.30 น.
  – การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย
 • 16.00 น.
  – พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ผู้นำเสนอผลงาน