การนำเสนอผลงาน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วันเสาร์ ที่ 24 เมษายน 2564

โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564
หัวข้อ การอยู่รอดของเศรษฐกิจ และสังคม ในยุคชีวิตวิถีใหม (Economics and Social survival in New Normal Era)
ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 จัดในรูปแบบออนไลน์ (Online)

01.

จัดเตรียมบทความ และจัดทำบทความ

การจัดเตรียมบทความ และจัดทำบทความให้อยู่ในรูปแบบของที่ประชุมกำหนด

02.

ลงทะเบียน และอัพโหลดบทความ พร้อมแนบฟอร์ม

งานประชุมจะพิจารณาส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเฉพาะผลงานที่ได้ชำระเงินแล้วเท่านั้น

03.

ลงทะเบียนชำระเงิน หลังจากลงทะเบียนส่งบทความ

เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

กลุ่มสาขาวิชาที่รับพิจารณา

 • สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. การนำเสนอผลงาน (แบบรรยาย)

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ผลงานของผู้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสืบเนื่องจากการประชุม โดยได้สามารถ Download ไฟล์วารสารสืบเนื่องจากการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ https://conf.ptu.ac.th/ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

 1.  จัดส่งบทความตามรูปแบบที่กำหนด มายังคณะกรรมการดำเนินงาน
 2. คณะกรรมการจัดส่งผลงานให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน พิจารณา
 3. ผู้นำเสนอปรับปรุงผลงานแล้วเสร็จ จัดส่งไฟล์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อตีพิมพ์ในรูปเล่ม
 4. คณะกรรมการ ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการนำเสนอ
 5. มหาวิทยาลัย แจ้งกำหนดการการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ (Online) ด้วย Application Google Meet พร้อมส่ง Link เข้าร่วมการประชุม ให้ท่าน
 6. ผู้นำเสนอเตรียมนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยนำเสนอผลงานผ่าน Google Meet กำหนดเวลาในการนำเสนอ 10 นาที ตอบข้อซักถาม 5 นาที (รวมเวลาทั้งสิ้นของแต่ละท่าน เป็น 15 นาที)
 7. มหาวิทยาลัย ส่งเกียรติบัตร ในรูแบบไฟล์ .pdf ให้ท่าน
 8. ผู้นำเสนอสามารถ Download บทความฉบับเต็ม ได้จากเว็บไซต์ https://conf.ptu.ac.th

2. การนำเสนอผลงาน (แบบโปสเตอร์)

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ผลงานของผู้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสืบเนื่องจากการประชุม โดยได้สามารถ Download ไฟล์วารสารสืบเนื่องจากการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ https://conf.ptu.ac.th/ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

 1. จัดส่งบทความตามรูปแบบที่กำหนด มายังคณะกรรมการดำเนินงาน
 2. คณะกรรมการจัดส่งผลงานให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) อย่างน้อย 2 ท่าน พิจารณา
 3. ผู้นำเสนอปรับปรุงผลงานแล้วเสร็จ จัดส่งไฟล์ผลงานฉบับสมบูรณ์ และผลงานฉบับย่อเพื่อจัดทำโปสเตอร์ (ข้อมูลไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร 16) พร้อมภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย อย่างน้อย 2 ภาพ (ภาพถ่ายบันทึกไฟล์สกุล .jpg)
 4. คณะกรรมการ ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับการนำเสนอ และดำเนินการจัดทำโปสเตอร์ และจัดแสดงไว้ที่ https://conf.ptu.ac.th/
 5. มหาวิทยาลัย ส่งเกียรติบัตร ในรูแบบไฟล์ .pdf ให้ท่าน
 6. ผู้นำเสนอสามารถ Download บทความฉบับเต็ม ได้จากเว็บไซต์ https://conf.ptu.ac.th/