Home 2019

กำหนดการสำคัญ

10 มกราคม 2563

วันสุดท้ายในการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม

24 มกราคม 2563

วันประกาศการตอบรับบทความวิจัยฉบับเต็ม

25 มกราคม 2563

วันสุดท้ายในการส่งบทความฉบับแก้ไข

31 มกราคม 2563

วันสุดท้ายในการลงทะเบียน

การจัดส่งผลงานระดับชาติ

  • จัดส่งทาง E-mail ได้ที่ proceeding@ptu.ac.th
  • จัดส่งทาง Online ได้ที่ website ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  • จัดส่งทาง Line ได้ที่ ID 0836251170
  • จัดส่งด้วยตนเองได้ที่ คุณเครือวัลย์ ขันติวงค์ โทรศัพท์ 083-6251170 , 02-9756974 ห้อง 1321 ชั้น 3 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและผู้ประเมินบทความ (peer review)

วิธีการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

ผลงานของผู้นำเสนอจะได้รับการเผยแพร่ในวารสารสืบเนื่องจากการประชุม และได้รับไฟล์ผลงานฉบับเต็มแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบทความที่มีคุณภาพสูงจะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมีขั้นตอนดำเนินการ

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย

01.

วิทยาศาสตร์และโทคโนโลยี

02.

บริหารธุรกิจและการจัดการ

03.

ศึกษาศาสตร์

04.

มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

การนำเสนอภาคโปสเตอร์

ผลงานของผู้นำเสนอจะได้รับการเผยแพร่ในวารสารสืบเนื่องจากการประชุม และได้รับไฟล์ผลงานฉบับเต็มแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบทความที่มีคุณภาพสูงจะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยปทุมธานี

ลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครเป็นกลุ่ม

การลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 10 คน กรุณาติดต่อสำนักงานการประชุมวิชาการ ที่ proceeding@ptu.ac.th สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม