เกี่ยวกับการประชุม

7th National and International Conference

โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563

หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”
“Economic and Social Sustainability through Knowledge-based and Innovation Management”

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยปทุมธานี และภาคีเครือข่ายทางวิชาการ ได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ซึ่งที่ผ่านมามีสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานเป็นจำนวนมาก และมีการพัฒนาคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมได้โดยรวม

วัตถุประสงค์

 • เป็นเวทีวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 • ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าร่วมกัน
 • ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ
 • สร้างเครือข่ายการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 1,000 คน และร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ในระดับดี
 2. มีผู้นำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จำนวน 200 เรื่อง และร้อยละ 80 ของผู้นำเสนอผลงานมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ในระดับดี

เชิงคุณภาพ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย นวัตกรรม และศาสตร์เฉพาะสาขาวิชา
 2. มหาวิทยาลัยปทุมธานี มีเครือข่ายนักวิจัยจากองค์การและสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสนำเสนอองค์ความรู้จากการวิจัย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย นวัตกรรม และศาสตร์เฉพาะในสาขาวิชา

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างผู้วิจัยชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีภาคีเครือข่ายทางวิชาการเข้าร่วมจัดประชุมในครั้งนี้ จำนวน 20 สถาบัน ประกอบด้วย

 1. University of Tasmania, Australia
 2. Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia
 3. Chitkara University, India
 4. National University of Laos, Laos
 5. University of Applied Science Europe, Germany
 6. Myanmar Creative Institute, Myanmar
 7. Embassy of The Republic of Indonesia, Indonesia
 8. Eastern Institute for Integrated Learning in Management, India
 9. Cambrian Education Group, Bangladesh
 10. Perkumpulan AHLI & DOSEN REPUBLIK INDONESIA
 11. Consulate of The Republic of Moldova to The Kingdom of Thailand
 12. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 13. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 14. ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 15. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
 17. สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
 18. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 19. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
 20. วิทยาลัยนครราชสีมา

โดยในการจัดประชุมได้กำหนดกลุ่มสาขาวิชาในการนำเสนอผลงาน จำนวน 2 กลุ่ม คือ

 1. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology