กำหนดการ

กำหนดการสำคัญ

10 มกราคม 2563

วันสุดท้ายในการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม

24 มกราคม 2563

วันประกาศการตอบรับบทความวิจัยฉบับเต็ม

25 มกราคม 2563

วันสุดท้ายในการส่งบทความฉบับแก้ไข

January 31, 2020

วันสุดท้ายในการลงทะเบียน

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

ผลงานของผู้นำเสนอจะได้รับการเผยแพร่ในวารสารสืบเนื่องจากการประชุม และได้รับไฟล์ผลงานฉบับเต็มแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบทความที่มีคุณภาพสูงจะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมีขั้นตอนดำเนินการ

กำหนดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563

หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม” “Economic and Social Sustainability through Knowledge-based and Innovation Management”
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 3 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

 • 07.00 น.
  ลงทะเบียน และรับเอกสาร ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1
 • 08.30 น.
  ผู้มีเกียรติ ผู้นำเสนอผลงาน คณาจารย์ และนักศึกษา พร้อมกันบริเวณพิธี
 • 09.30 น.
  – ประธานในพิธี นายกสภา อธิการบดี ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ เดินทางถึงบริเวณพิธี
  – พิธีกรแนะนำผู้มีเกียรติในพิธี
  – รับชมการแสดง จากคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  – รับชมวีดีทัศน์ แนะนำมหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • 10.15 น.
  – ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  – ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ รองอธิการบดี กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ
 • 10.30 น.
  – นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี กล่าวเปิดการประชุม บรรยายพิเศษ และทำพิธีเปิดการประชุม
  – ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี มอบของที่ระลึกให้ประธานในพิธี
  และมอบประกาศเกียรติคุณ ให้คณะกรรมการภาคีเครือข่าย
  – ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ นายกสภา มหาวิทยาลัยปทุมธานี มอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้สนับสนุนโครงการ และมอบเกียรติบัตร ให้ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
 • 11.00 น.
  – รับฟังการบรรยายพิเศษจากภาคีเครือข่ายนานาชาติ
 • 12.00 น.
  – พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2
 • 12.30 น.
  รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.30 น.
  – การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย
 • 16.00 น.
  – พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ผู้นำเสนอผลงาน

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร