การนำเสนอ

รูปแบบการเขียนบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper)

ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียน และส่งบทความเพื่อนำเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ผ่านระบบออนไลน์ โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ ทั้งนี้ จะต้องปรับปรุงแก้ไขบทคัดย่อให้ถูกต้องตามรูปแบบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดหากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนผู้นำเสนอแก้ไขก่อนการตีพิมพ์ต่อไป เพื่อนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

ข้อตกลงเบื้องต้น

 • บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ควรมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ
 • การตั้งค่าหน้ากระดาษ คือ บน 3.25 cm ล่าง 2.54 cm ซ้าย 2.54 cm ขวา 2.54 cm หรือใช้ Template นี้ในการพิมพ์แทนค่า
 • ไม่ต้องใส่เลขหน้า หรือกำหนดค่าใดๆ
 • ใช้อักษร TH SarabunPSK โดยตลอดบทความ
 • สัญลักษณ์ / หมายถึง การเคาะวรรค 1 ครั้ง

การเขียนอ้างอิง

1. การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา

การอ้างอิงในเนื้อหา ใช้การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ APA ดังนี้
…./(ผู้แต่ง,/ปีพิมพ์/:/เลขหน้า)/….

2. การเขียนอ้างอิงท้ายเล่ม

การเขียนอ้างอิงในเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง จำแนกตามประเภทของแหล่งข้อมูลได้ดังนี้

 1. หนังสือ (Book)
  ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./ครั้งที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.
  Author,/A./A.,/&/Author,/B./B./(Year)./Title of book./Publisher.
 2. วารสาร (Journal Article)
  ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./“ชื่อบทความ,”/ชื่อวารสาร./ปีที่/(ฉบับที่)/:/หน้า.
  Author,/A./A.,/Author,/B./B.,/&/Author/C./C./(Year)./“Title of article,”/Title of Journal./
  Vol. (No.):/page-numbers.
 3. หนังสือพิมพ์ (Newspaper Article)
  ผู้แต่ง./(ปี,/วัน/เดือน)./“ชื่อบทความ,”/ชื่อหนังสือพิมพ์/:/เลขหน้า.
  Author if named or Article title if no author./(Year,/Month/Day)./Title of article if not given
  before/[useful descriptive information]./Title of Newspaper,/p/pp.nn-nn.
 4. วิทยานิพนธ์ (Doctoral Dissertations and Master’s Thesis) หรืองานวิจัย (Research)
  ผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ระดับวิทยานิพนธ์./ชื่อมหาวิทยาลัย.
  Author,/A./A./(Year).//Title of dissertation/thesis./Doctoral dissertation/Master’s
  Thesis./University.
 5. เอกสารประชุมวิชาการ (Conference paper as part of a book in proceedings)
  ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/การสัมมนาวิชาการเรื่อง…./(หน้า)./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์.
 6. สัมภาษณ์ (Interview)
  ผู้ให้สัมภาษณ์./ตำแหน่ง (ถ้ามี)./สัมภาษณ์./วัน/เดือน/ปี.
  Author,/A./A../Position./Interview./Month/Day/Year.
 7. อินเทอร์เน็ต (Internet) : เว็บไซต์ (Website)
  ผู้แต่ง./(ปี)./ชื่อบทความ./สืบค้นเมื่อ./วัน/เดือน/ปี./เข้าถึงได้จาก./URLของเว็บไซต์
  Author,/A./A./(Year)./Title of webpage./Retrieved./Month/Day/Year./Available from source

การจัดส่งผลงานระดับชาติ

 • จัดส่งทาง E-mail ได้ที่ proceeding@ptu.ac.th
 • จัดส่งทาง Online ได้ที่ website ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • จัดส่งทาง Line ได้ที่ ID 0836251170
 • จัดส่งด้วยตนเองได้ที่ คุณเครือวัลย์ ขันติวงค์ โทรศัพท์ 083-6251170 , 02-9756974 ห้อง 1321 ชั้น 3 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยปทุมธานี