คณะกรรมการกลั่นกรองฯ

คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและผู้ประเมินบทความ

ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม” “Economics and Social Sustainability through Knowledge-based and Innovation Management” วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม
  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • รศ.ดร.พิมล เรียนวัฒนา
  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
 • รศ.(พิเศษ) ดร.กฤษฎา วัฒนศักดิ์
  คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา
 • ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ผศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร.สุนทรี จีนธรรม
  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข
 • นพ.สุรัตน์ สุขประเสริฐ
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลปทุมธานี
 • ดร.ยงยุทธ สงวนขม
  กรรมการบริหาร โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
 • ดร.คณกร สว่างเจริญ
  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • ดร.สราวุธ สายจันมา
  คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
 • ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
 • ดร.พิชชานาถ เงินดี
  คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพวิทยาลัยนครราชสีมา
 • รศ.ดร.วินัย วิวัฒนานนท์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • รศ.ดร.จิรศักดิ์ โรจนาเปรมสุข
  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช
  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ผศ.ดร.นฤนาท ยืนยง
  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ดร.บุญเลิศ วงค์โพธิ์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ดร.ปณิธาน กระสังข์
  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ดร.ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล
  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • Dr.Dina Catalina C. Dayon
  Faculty of Science in Computer Engineering Lipa City College,Philippines
 • Dr.Marjorie M. Abiera
  Faculty of Science in Computer Engineering Lipa City College,Philippines
 • Prof.Dr.Saw Htay Myint
  Faculty of Public and Environment Health, Myanmar Creative Institute
 • Prof.Dr.Kyaw Swe
  Faculty of Public and Environment Health, Myanmar Creative Institute
 • ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • รศ.จริยวัฒน์ คมพยัคฆ์
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ดร.วลัยนารี พรมลา
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ดร.ผุสดี ชูชีพ
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ดร.สิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ดร.อุษณีย์ เทพวรชัย
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • รศ.ดร.ปิติศานต์ กร้ำมาตร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • รศ.ดร.สมบัติ ฑีฆทรัพย์
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • รศ.ดร.ธนู ฉุยฉาย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • รศ.ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผศ.ดร.อภิโชติ อุฬารตินนท์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
 • ดร.อุษณีย์ เทพวรชัย
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ผศ.ดร.ชุติพล อู่ยายโสม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
 • Dr.Amit Mittal Faculty of Engineering, Chitkara University, India
 • Dr.Manjinder Singh Dhaliwal
  Faculty of Engineering, Chitkara University, India
 • ดร.กฤษดา เสือเอี่ยม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ดร.ณัฏฐ์ มากุล
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • ดร.พงษ์ศักดิ์ วิวัฒน์ โรจนกุล
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ดร.กฤษดา พัวสกุล
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ดร.วรัญ วงศ์ประชุม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์แล สถาปัตยกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ผศ.พลวิท บัวศรี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ดร.ขัตติยะ สามี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ดร.ลาภยศ ประสิทธิโศภิน
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ดร.พุทธิพงษ์ จรูญสิริพันธ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี

กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 • ศ.ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย์
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ศ.ดร.บุญทัน ดอกไทสง
  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ศ.ดร.สุเทพ เชาวลิต
  วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
 • ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 • ผศ.พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์
  คณะนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
 • รศ.ดร.อารง สุทธาศาสน์
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • รศ.ดร.กานดา ผรณเกียรติ์
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • รศ.ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • รศ.ดร.นิเทศ ตินณะกุล
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • รศ.ดร.ภมร ขันธะหัตย์
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • รศ.ม.ร.ว.วุฒิเลิศ เทวกุล
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ผศ.ดร.ธนิศร ยืนยง
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.ชูชีพ เบียดนอก
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.วรรณวิภา ไตลังคะ
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ผศ.ดร.อธิพงษ์ เพชรสุทธิ์ 
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ผศ.ดร.ธนกฤต โพธิ์เงิน
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ผศ.ดร.บุญเพ็ง จันทร์งาม
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ดร.ปัทมา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ดร.วรรณี เบญจวัฒนาผล
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ดร.ดิเรก ธรรมารักษ์
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ร.อ.ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ดร.สมบูรณ์ บูรศิริลักษณ์
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • ดร.คณกร สว่างเจริญ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • ผศ.ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผศ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผศ.ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ
  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
 • รศ.ดร.กรองทิพย์ นาควิเชตร
  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
 • ผศ.ดร.ผดุง เพชรสุข
  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
 • รศ.ดร.ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
  คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ผศ.ดร.วิบูลย์ พุ่มพูลสวัสดิ์
  คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ผศ.ดร.วัสสิกา รุมาคม
  คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • รศ.บัญชา วิทยอนันต์
  คณะนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
 • ผศ.รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์
  คณะนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
 • ดร.พรชัย เลื่อนฉวี
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ดร.สมาน ตั้งทองทวี
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • รศ.ดร.พงศ์ หรดาล
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • รศ.ดร.ณิชรัตน์ แสงทอง
  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา
 • รศ.ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ
  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี
  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา
 • รศ.ดร.สวงค์ เศวตวัฒนา
  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • รศ.ดร.จิราภรณ์ ขันทอง
  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ผศ.ดร.สำราญ บุญเจริญ
  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา
 • ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์
  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
 • ดร.สุวรรณ เดชน้อย
  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา
 • ผศ.ดร.เสถียรณภัส ศรีวะรมย์
  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา
 • ผศ.ดร.ณัฐพร ฉายประเสริฐ
  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี